Apartman ve Sitelerde Kiracının Sorumluluğu | Bafra Yapı Yönetim

Haberler

Apartman ve Sitelerde Kiracının Sorumluluğu

Apartman ve Sitelerde Kiracının Sorumluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Dolayısıyla kiracıların aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.


Diğer yandan kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. 

Kat malikinin borcu kiracıdan bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.